Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin İçinin Boşaltılması

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin İçinin Boşaltılması

Anonim şirketin, sermayesinin çoğunluk tarafından yurt dışında kurulan kişisel şirketlere aktarılması; malvarlığının çoğunluk tarafından düşük bir bedelle kiralanıp işletilmesi; işlerinin çoğunluğun kişisel işletmelerine verilmesi; çoğunluk menfaatine borçlandırılması ile kefalet ve garanti yükü altına sokulması(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 395/2) gibi pek çok meşru olmayan yolla içi boşaltılmak istenebilir[1].

Yargıtay 11. HD, 09.11.2015 tarih ve 2015/5040 E. 2015/11702 K. sayılı kararında, şirketin makine ile hurdalarının satışının yapılmasına rağmen bu durumun kayıtlara geçirilmeyerek pay sahiplerinden saklanması ve ibra edilmeyen şirket yöneticisinin özel otomobil giderlerinin diğer pay sahipleri zararına şirketten karşılandığı iddialarının doğruluğunun araştırılmadan bunların haklı neden olup olmayacağının değerlendirilmemesinin eksik inceleme olduğunu kabul etmiştir[2]. Ayrıca İsviçre Federal Mahkemesinin 17.01.1958 tarihli Villamont SA./Becker kararında ise, taşınmazların satışları ile onarım işi ihaleleri, ipotek işlemleri ve çoğunluk pay sahiplerine borç verilmesi durumlarında belirli pay sahiplerine menfaat sağlamak üzere şirketin zararına sebebiyet verilmesi haklı sebep sayılmıştır[3]. Haklı sebep teşkil eden olaylar sınırlı olmadığı gibi, şirketinin içinin boşaltılması hâlleri de sınırlı değildir. Bu sebeple örnekleme ile yetinilecektir.

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Poroy, R. / Tekinalp, Ü. / Çamoğlu, E.: Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul 2017, s. 343; Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 4. Bası, İstanbul 2015, s. 335-336. Ayrıca şirket yönetimini ele geçirmeye çalışan bir limited şirket müdürünün, şirkete ait taşınmazı düşük bedelle ve danışıklı olarak satmasının haklı sebep teşkil edeceği hususunda bkz. Yargıtay 11. HD’nin 13.06.2013 tarih ve 2013/1126 E. 2013/1807 K. sayılı kararı(Poroy / Tekinalp / Çamoğlu, Ortaklıklar II, s. 343).

[2] Eriş, G.: Açıklamalı-İçtihatlı 6335 – 6552 – 6728 Sayılı Kanunlarla Güncellenmiş TTK Hükümlerine Göre Ticari İşletme ve Şirketler, C. III, 3. Baskı, Ankara 2017, s. 2696-2697; Altaş, S.: Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2018, s. 497-500.

[3] Şahin, A.: “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Çerçevesinde Gündeme Gelen Bazı Hukuki Sorunlar”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 117-118, İstanbul 2014, s. 152-153; Kararın çevirisi için bkz. Rüzgar, E.: Anonim Şirketin Azlık Tarafından Feshine İlişkin Dava ile İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 16, s. 341-345.