Manevi Tazminatın Koşulu Olarak Manevi Zarar

Manevi Tazminatın Koşulu Olarak Manevi Zarar

Bir haksız fiil nedeniyle manevi tazminata hükmolunabilmesi için öncelikle haksız fiilin tüm unsurlarının bir arada bulunuyor olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, haksız fiilde bulunması gereken zarar unsurunun, manevi zarar biçiminde ortaya çıkmasıdır.

Haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan manevi zarar genellikle kişisel varlıklara saldırı durumunda meydana gelmektedir. Ancak manevi zararın mal varlıklarına saldırı durumunda da ortaya çıkması mümkündür[1]. Ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 114/2’nin açık yollaması karşısında sözleşmeye aykırılık durumlarında da manevi tazminata hükmolunması hukuken mümkündür.

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Ankara 2018, s. 566.