Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Yönetim Kurulu Üyelerinin Azledilmesi

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Yönetim Kurulu Üyelerinin Azledilmesi

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması konusunda devredilemez bir yetkiye sahiptir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 408/2-b). Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir(TTK md. 365). Dolayısıyla, kurulun şirketin faal olduğu tüm konularda tedbirli davranması, planlı ve teknik bilgiye dayanan çerçevede hareket etmesi gerekir. Yönetim kurulunun içerisinden belli üyelerin bilgisiz ve/veya tedbirsiz olması ile kötü ve tek yanlı yönetimi; kanuna ve esas sözleşmeye devamlı aykırı davranması; azınlık pay sahiplerinin sahip olduğu hakları düzenli olarak kısıtlayıcı eylemlerde bulunması hâlinde, mahkeme, somut olaydaki haklı sebebi ortadan kaldırmayı sağlamak üzere, bu kişileri görevlerinden azledebilir. Bununla birlikte, mahkeme sadece azil kararı vererek yönetim kuruluna yeniden seçilecek üyeyi kendisi tayin edebileceği gibi, bu seçimi genel kurula da bırakabilir[1].

Hâkim, takdir yetkisini yönetim kurulu üyelerinin azlinden yana kullanırken, bu üyelerin görevden alınmasının genel kurulun devredilemez bir yetkisi olduğu ile kendisinin olağanüstü ve istisnai bir yetki kullandığını göz önünde tutmalıdır. Ayrıca mahkeme, yeni kurul üyesini de kendisi tayin edecekse, anonim şirketin çoğunluk ilkesi ile yönetildiği ve yönetim kurulunun şirkette bir güven mevkii teşkil ettiğini nazara alarak, yeni oluşturulacak yönetim kurulunun kilitlenmemesi ve azınlığın çoğunluğu tahakkümü altına almaması konusunda azami özeni göstermelidir[2].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara 2016, s. 339.

[2] Poroy, R. / Tekinalp, Ü. / Çamoğlu, E.: Ortaklıklar Hukuku I, Güncellenmiş-Yeniden Yazılmış 14. Bası, İstanbul 2019, s. 393.