Teminat Alacakları İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemez!

Teminat Alacakları İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemez!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 27 Aralık 2017 tarih ve 2016/1 E. 2017/6 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, ihtiyati haczin bir icra işlemi değil, geçici özel bir hukuki koruma müessesesi olduğundan ve ayrıca bu müessesenin İİK md. 257 kapsamında yalnızca para alacakları için öngörülmüş bulunduğundan teminat alacakları için ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.