Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonodaki Vade Temerrüde Esas Alınamaz!

Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonodaki Vade Temerrüde Esas Alınamaz!

14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 25 Aralık 2019 tarih ve 2019/1 E. 2019/8 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

İmzası inkâr edilmeyen ancak zamanaşımına uğrayan bononun takibe konulması hâlinde faizin bonodaki vadeden itibaren mi yoksa takip tarihinden itibaren mi işlemesi gerektiği, borçluya ayrıca temerrüt ihtarı gerekip gerekmediği konusunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 13, 15 ve 19. Hukuk Dairelerinin kararları arasında bulunan görüş ayrılığının Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca giderilmesi talep edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru konusu, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek -yazılı- delil başlangıcına dönüşen bonodaki vadenin, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınıp alınamayacağı olarak belirlenmiştir.

İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek -yazılı- delil başlangıcına dönüşen bonodaki vadenin, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 117/2 ile belirlenen temerrüt için ihtara gerek olmayan durumlar kapsamında olmadığına değinmiş, bu nedenle borçlunun temerrüde düşürülmesi için TBK md. 117/1 gereğince ihtarın gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Kurul, zamanaşımına uğrayan, delil başlangıcı olma dışında hukuken hiçbir sonuç bağlanmayan ve asıl alacağın varlığının ispatında tek başına delil olarak kabul edilmeyen bir belgede yazılı vadenin, temerrüt ihtarına gerek olmaksızın temerrüt tarihi olarak kabul edilmesinin hakkaniyete de uygun düşmeyeceğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak Kurul, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek -yazılı- delil başlangıcına dönüşen bonodaki vadenin, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacağına -üçte ikiyi aşan- oy çokluğuyla karar vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.