Delil Avansı Yatırılmaması Hâlinde Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez!

Delil Avansı Yatırılmaması Hâlinde Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez!

04 Aralık 2019 tarih ve 30968 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02 Ekim 2019 tarih ve 2019/6552 E. 2019/17198 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada bilirkişi incelemesi deliline dayanan davacının, bu delile ilişkin yargılama giderlerini karşılaması gerekirken verilen kesin süre içerisinde masrafı yatırmaması nedeniyle bilirkişi incelemesi deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı sonucuna ulaşılmış ve davanın usulden reddine karar verilmiştir. Verilen karara karşı, Adalet Bakanlığının istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma talep edilmiştir.

Özel Daire, kararında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120. maddesinde yer alan gider avansı ile aynı Kanunun 324. maddesindeki delil ikamesi için avans düzenlemelerinin birbirinden farklı hukuki müesseseler olduğunu vurgulayarak, delillerin ikamesi için alınacak avansın gider avansından ayrı alınmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç olarak, somut olayda HMK’nin 324. maddesine göre göre davacının bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçtiği kabul edilip mevcut delil durumuna göre uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerekirken, davanın usulden reddine karar verilmesinin hatalı olduğuna kanaat getiren Yargıtay, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.