Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile,

 • 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinin (A) fıkrasına yeni paragraf; ayrıca anılan Kanuna “Ek Madde 7” eklenmiş;
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16. maddesinin 1. fıkrasında bazı ibareler değiştirilmiş;
 • 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının mülga (4) no’lu bendi yeniden düzenlenmiş;
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa “Ek Madde 41” ve “Geçici Madde 80” eklenmiş;
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin 5. fıkrası değiştirilmiş;
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış;
 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin ikinci paragrafında yer alan bazı ibareler değiştirilmiş, aynı fıkranın mülga (e) bendi yeniden düzenlenmiş; 9/A maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin 6. fıkrası değiştirilmiş; mülga 7. fıkrası yeniden düzenlenmiş ve 9. fıkrası değiştirilmiş; 10. maddesinin 1. fıkrasına ekleme yapılmış; 3, 4 ve 8. fıkralarında değişiklikler yapılmış ve anılan Kanuna “Ek Madde 2” eklenmiş;
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasına ekleme yapılmış;
 • 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesinin başlığı değiştirilmiş, aynı maddenin 1 ve 3. fıkralarında değişiklikler yapılmış ve 6. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş;
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 75. maddesinin 1. fıkrasına 1. cümlesinden sonra gelmek üzere yeni cümleler ve 6. fıkrasına yeni bentler eklenmiş; 136. maddesine yeni fıkra eklenmiş;
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 17. maddeden sonra gelmek üzere 17/A maddesi eklenmiş;
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 19. maddesine yeni fıkra eklenmiş; 32. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılmış; 33. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi ile aynı maddenin 2. fıkrasında değişiklik yapılmış;
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 7. ve 8. fıkralarına eklemeler yapılmış, ayrıca aynı maddeye yeni fıkra eklenmiş ve
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/B maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 12. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile 13. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 39. maddesinin 1. fıkrası ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan bazı ibareler madde metinlerinden çıkarılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ise,

 • 102. maddesine yeni fıkralar eklenmiş;
 • 171. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrasında yer alan bazı ibareler çıkarılmış ve aynı fıkranın (d) bendinde değişiklik yapılmış, aynı maddeye yeni fıkra eklenmiş;
 • 174. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri değiştirilmiş, ayrıca aynı fıkraya yeni bent eklenmiş;
 • 234. maddesine yeni fıkra eklenmiş;
 • 236. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye yeni fıkralar eklenmiş;
 • Mülga 250, 251 ve 252. maddeleri başlıklarıyla birlikte yeniden düzenlenmiş;
 • 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine, mevcut (4), (5) ve (6) no’lu alt bentlerinden sonra gelmek üzere yeni alt bentler eklenmiş, aynı maddenin 3. fıkrasına ekleme yapılmış ve 12. fıkrasında yer alan bazı ibareler değiştirilmiş;
 • 280. maddesinin 1. fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi, mevcut (d) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiş;
 • 282. maddesinin 1. fıkrasına yeni bent eklenmiş;
 • 286. maddesine yeni fıkra eklenmiş;
 • 308/A maddesinin 1. fıkrasının 3 ve 4. cümleleri değiştirilmiş ve aynı fıkraya yeni cümleler eklenmiştir.
 • Ayrıca anılan Kanuna “Geçici Madde 5” eklenmiştir.

7188 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.