AYM 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesinin Bir Bölümünü İptal Etti!

AYM 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesinin Bir Bölümünü İptal Etti!

15 Haziran 2021 tarih ve 31512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 2021 tarih ve 2020/35 E. 2021/26 K. sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,

17 Ekim 2019 tarih ve 7188 sayılı Kanunun 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin 9. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda…” ibaresinin, aynı maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi yönünden Anayasanın 9, 38, 138 ve 140. maddelerine aykırı olduğuna ve oy birliğiyle iptaline karar verilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.