Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasını Açma Süresi

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasını Açma Süresi

Anonim şirketin haklı sebeple feshinin talep edilmesi herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Ancak hukukta, çoğu zaman, bir talebin süreye bağlanmamasının onun süresiz olarak ileri sürülebileceği anlamına gelmediği ifade edilmelidir. Öğretide aksi görüşler[1] bulunsa da, hâkim görüş, diğer haklarda da sınır teşkil eden dürüstlük kuralları ve hakkın kötüye kullanılması yasağının, fesih davası açma süresi bakımından da sınır oluşturacağı kanaatindedir[2]. Bu çerçevede, somut olayda ileri sürülen haklı sebeplerin dava tarihinden çok öncesine dayanması dürüstlük kurallarına ve hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık teşkil edecektir.

Azınlığın, haklı sebep teşkil edecek hususları öğrenmesinden itibaren makul bir sürede fesih davasını açması gerekir[3]. Ancak, fesih davasının ikincil niteliği gözetildiğinde, davacı, bu davadan önce iptal davası açmak, özel denetçi atanmasını istemek gibi diğer hukukî yollara başvurmak ve bu başvurulardan bir sonuç alamazsa, bu davayı açma yoluna gitmek isteyebilir[4]. Nitekim, dürüstlük kurallarına uygun davranan azınlıktan beklenen davanın ikincil niteliğini de gözeterek feshin son çare olması ilkesine riayet etmesidir. O hâlde, makul süre belirlenirken bu hususların da göz önünde bulundurulması gerekir. Makul süre, somut olayın özelliklerine göre mahkemece takdir edilecektir.

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Moroğlu, E.: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul 2016, s. 330-331; Sumer, A.: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. XXVIII, s. 179.

[2] Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, C. III, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2018, s. 2423; Çelik, A.: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi”, Batider, C.XXV, S. 4, s. 587; Oruç, M.:”6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıktan Haklı Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma”, Batider, C. XXVII, S. 1, s. 220; Ayan, Ö.: “Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası(531. Madde)”, Legal Hukuk Dergisi, S. 102, s. 2262.

[3] Nomer Ertan, N. F.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davası -TTK m. 531 Üzerine Düşünceler-, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIII, S. 1, s. 421-440, s. 425; Şener, O. H.: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Ankara 2019, s. 636; Bilgili, F. / Demirkapı, E.: Şirketler Hukuku Dersleri, 6. Basım, Bursa 2018, s. 381; Ayhan, R. / Çağlar, H. / Özdamar, M.: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2019, s. 460; Hanağası, E.: “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasının Medenî Usûl Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Batider, C. XXXII, S. 1, s. 227; İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara 2016, s. 221.

[4] Şahin, A.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2013, s. 359.