Yargıtay Maktu Vekâlet Ücretine Hükmedilmemesini Kanun Yararına Bozma Sebebi Olarak Değerlendirdi!

Yargıtay Maktu Vekâlet Ücretine Hükmedilmemesini Kanun Yararına Bozma Sebebi Olarak Değerlendirdi!

10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23 Eylül 2019 tarih ve 2019/3523 E. 2019/5726 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, davacı ile davalı arasında alt taşıma hizmet sözleşmesi mevcut olup davacı şirket, 2013 yılı Nisan ayında davalı şirketin konteyner taşıma işini tam olarak yerine getirmediğini iddia ederek ödemek zorunda kaldığı gümrük cezasına ilişkin davalı şirket adına fatura düzenlemiş ve davalıya göndermiştir. Fatura bedelinin ödenmemesi üzerine aleyhine başlatılan icra takibine itiraz eden davalı şirket, davacı tarafından açılan itirazın iptali davasında, bahsi geçen tarihlerde taşıma hizmeti sunmadığını, dolayısıyla fatura yoluyla kendisine yansıtılan gümrük cezasından sorumlu olmadığını belirtmiş ve davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, davacının faturaya bağladığı alacağına dayanak hiçbir belge sunmadığı, konuya ilişkin yazılan müzekkerelere eksik bilgi nedeniyle cevap verilemediği ve davacının yemin deliline de dayanmadığı gözetilerek davanın reddine, ayrıca dava değeri olan 3.456,19 TL üzerinden 414,74 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine kesin olarak karar verilmiştir. Adalet Bakanlığının talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma başvurusu yapılmıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, somut olayda avukatlık ücretinin 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesine göre belirleneceğini ifade etmiştir. Özel Daire, reddedilen dava değerinin 3.456,19 TL olduğuna ve Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek vekâlet ücretinin, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmaması gerektiğine işaret etmiş, buna göre kararda 2.180,00 TL maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu miktarın altında vekâlet ücretine hükmedilmesini hukuka aykırı bularak hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Yargıtay kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.