Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Yayımlanan Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, 26. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş; 48. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş; 49. maddesinin 2, 5, 6 ve 7. fıkraları değiştirilmiş; 55. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş; 56. […]

AYM 7071 Sayılı Kanunun Bazı Kısımlarını İptal Etti!

13 Şubat 2020 tarih ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 14 Kasım 2019 tarih ve 2018/90 E. 2019/85 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Yayımlanan karar ile 7071 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun, 11. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine eklenen dördüncü fıkranın “… ile […]

Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 8. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış; ek 16. maddesine yeni fıkra ilave edilmiş; ayrıca anılan Kanuna “Geçici Madde 12” eklenmiş; 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye […]

Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Anılan Kanunun; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda, 12 ve 69. maddeleri ile 5682 sayılı Pasaport Kanununda, 13. […]

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun, 52. maddesi değiştirilmiş; 86. maddesine yeni fıkra eklenmiş; 167. maddesinin 1. fıkrasının (3) no’lu bendine ekleme yapılmış; 177. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendi değiştirilmiş; 179. maddesinin 1. […]

Özel Öğretim Kurumu Personeli ile Yapılan Sözleşme Belirli Sürelidir!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 23 Şubat 2018 tarih ve 2017/1 E. 2018/2 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin öğrenciler açısından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından “en az bir takvim yılı” süreli sözleşme imzalanmasını öngören anılan Kanunun […]