Görevsiz Mahkemece Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Bozma Nedenidir!

Görevsiz Mahkemece Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Bozma Nedenidir!

17 Mart 2020 tarih ve 31071 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 15 Ocak 2020 tarih ve 2019/6534 E. 2020/163 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı, 04 Aralık 2014 tarihli davanamesinde, Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/692 E. sayılı dosyası üzerinden Muhammet Sarıteke’nin yaşının düzeltilmesi için ihbarda bulunması sebebiyle adı geçen kişinin 05 Mart 1990 olan doğum tarihinin günü ve ayı aynı kalmak kaydıyla 05 Mart 1993 olarak düzeltilmesini talep etmiş; Yunak Asliye Hukuk Mahkemesi davaname doğrultusunda davanın kabulüne ve adı geçenin doğum tarihinin 05 Mart 1993 olarak düzeltilmesine karar vermiş, verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk derece mahkemesince verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen hükmün kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 218. maddesinin 2. fıkrasına değinerek, kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda, mahkemenin anılan Kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözmesi gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda, yaşı düzeltilen kişiyle ilgili UYAP kayıtlarında birden fazla ceza dosyası bulunmakla birlikte, davanamenin dayanağı olan Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında yaş ile ilgili tereddüt oluştuğunu ifade eden Özel Daire, doğum tarihinin düzeltilmesi konusundaki davaya Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bakılması gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken bu durum göz ardı edilerek davanın kabulüne karar verilmesini hukuka aykırı bularak hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.