AYM 7070 Sayılı Kanunun Bazı Kısımlarını İptal Etti!

AYM 7070 Sayılı Kanunun Bazı Kısımlarını İptal Etti!

29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 tarih ve 2018/73 E. 2019/65 K. sayılı kararı ile 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun;

– 2. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 151. maddesinin 4. fıkrasına eklenen “…avukat hakkındaki soruşturma veya…” ile “…soruşturma veya…” ibarelerinin Anayasaya aykırı olduklarına ve iptallerine; iptal edilen ibareler nedeniyle uygulanma imkânı kalmayan aynı Kanunun 151. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “…soruşturma ya da…” ibaresinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 43. maddesinin 4. fıkrası gereğince iptaline,

– 6. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 59. maddesine eklenen 10. fıkrasının “…ile beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler…” bölümünün, aynı Kanunun 59. maddesinin 5. fıkrasının “…görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir…” bölümü yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

– 33. maddesiyle 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna eklenen geçici 1. maddenin 2. fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

– 60. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine eklenen (8) no’lu alt bendin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

– 62. maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ‘Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ şeklinde değiştirilmiştir”)ye eklenen 45/A maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükmünün, Anayasanın 153. maddesinin 3. fıkrası ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66. maddesinin 3. fıkrası gereğince kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine,

– 73. maddesiyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen geçici 16. maddesinin 2. cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal edilen cümle nedeniyle uygulanma imkânı kalmayan aynı Kanunun geçici 16. maddesinin 3. cümlesinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 43. maddesinin 4. fıkrası gereğince iptaline karar verilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.