AYM 5953 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinin Sekizinci Fıkrasının İkinci Cümlesini İptal Etti!

AYM 5953 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinin Sekizinci Fıkrasının İkinci Cümlesini İptal Etti!

19 Kasım 2019 tarih ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 19 Eylül 2019 tarih ve 2019/48 E. 2019/74 K. sayılı kararı ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun,

04 Ocak 1961 tarih ve 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi(“Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için %5 fazlasiyle ödenir”) Anayasanın 2, 10, 13 ve 48. maddelerine aykırı bulunmuş ve oy çokluğuyla iptal edilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.