AYM 6749 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerini İptal Etti!

AYM 6749 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerini İptal Etti!

31 Ekim 2019 tarih ve 30934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 tarih ve 2016/205 E. 2019/63 K. sayılı kararı ile 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun;

2. maddesinin 4. fıkrasının ikinci cümlesi(“Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler”) “puanı eşit ya da düşük devlet üniversiteleri” yönünden Anayasanın 10, 13 ve 42. maddelerine,

5. maddesinin 2. fıkrası(“Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir”) Anayasanın 23. maddesine ve

10. maddesi(“Bu Kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez”) Anayasanın 125. maddesine aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.