2021 Yılı Danıştay Daireleri İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

2021 Yılı Danıştay Daireleri İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

19 Aralık 2020 tarih ve 31339 sayılı Resmî Gazete’de Danıştay Başkanlık Kurulunun 18 Aralık 2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan karar ile, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

DANIŞTAY 2. DAİRE

 • İçişleri Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil (muvafakat işlemleri dâhil), disiplin, sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri ile emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemleri;
 • Aile hekimliğine ilişkin mevzuat (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil);
 • Yükseköğretim kurumları öğretim elemanları hariç olmak üzere, kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan doğan, Danıştay 5 ve 12. Dairelerinin görevleri dışında kalan işler;
 • Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler;
 • 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki iş yerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim ve harç dışında) uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile iş yerlerine verilen idari para cezaları, iş yerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten meni, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemler;
 • Vergi davalarına bakan daireler hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan idari ve adli makamlarca verilen idari para cezaları ile bu işlemlerin tahsili işlemleri ve idari yaptırım kararlarından kaynaklanan davalar ile temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 3. DAİRE

 • Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara, İstanbul Anadolu Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemeleri ile Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları;
 • Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işler.

 

DANIŞTAY 4. DAİRE

 • Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davalar;
 • Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi vergi dava daireleri ve İstanbul Avrupa Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 5. DAİRE

 • 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemler (yazılı yarışma sınavı ve mülakat, adaylık statüsü ve süreci ile mesleğe kabul işlemleri ve disiplin işlemleri dâhil);
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hâle ilişkin olarak çıkarılan olağanüstü hâl kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnameler ve bu kanun hükmünde kararnamelerin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesi kapsamında tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 6. DAİRE

 • İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemler;
 • Çevre (proje süreci dâhil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanması;
 • İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemler;
 • Afet işlerine ilişkin mevzuat;
 • İmar mevzuatının uygulanmasından doğan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına dayanan deprem, heyelan ve diğer tabii afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazmini isteminden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 7. DAİRE

 • Gümrük ve ithale ilişkin vergiler, özel tüketim vergisi, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 8. DAİRE

 • Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuat (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil);
 • Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusu;
 • İskân mevzuatı;
 • Maden, taş ocakları ve orman mevzuatı (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dâhil);
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatı;
 • Öğrenci ve öğrenim işleri;
 • Yükseköğretim mevzuatı (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil);
 • Özel öğretim kurumları mevzuatı;
 • 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun;
 • Kara yolları trafik ve kara yolları taşıma mevzuatından (motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil) kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 9. DAİRE

 • Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Adana, Erzurum, İzmir, Konya ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları;
 • Damga vergisi, emlak vergisi, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirleri ve bunlara ait tarifeler, Harçlar Kanununa ilişkin davalar ile temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 10. DAİRE

 • 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu;
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu;
 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun;
 • Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu;
 • Sınır ve toprak edinme mevzuatı (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi dâhil);
 • 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun;
 • Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatı;
 • Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıkları;
 • Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatı (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dâhil);
 • Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemler;
 • Tüketicinin korunması mevzuatı (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil);
 • Silah ve bıçaklara ilişkin mevzuat;
 • Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemler;
 • Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklardan doğan davalar ve temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 12. DAİRE

 • Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil (muvafakat işlemleri dâhil), sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme işlemleri;
 • Kamu görevlilerinin göreve alınması (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil), kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlemler;
 • Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemler;
 • Disiplin cezaları ile ilgili işlemler;
 • Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden Danıştay 2 ve 5. Dairelerinin görevleri dışında kalan işler;
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C ve 4/D maddeleri kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemler;
 • Kamu görevlileri emeklilik mevzuatı;
 • Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuat (özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dâhil);
 • Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımları;
 • İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatı;
 • Kamu konutları ve harcırah mevzuatı;
 • Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun;
 • Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun;
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

 

DANIŞTAY 13. DAİRE

 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun;
 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun;
 • 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun;
 • Şeker Kanunu;
 • Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunu;
 • Evrensel Hizmet Kanunu;
 • Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun;
 • Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun;
 • Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun;
 • Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun;
 • Sermaye Piyasası Kanunu;
 • Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı;
 • Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunu;
 • Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun;
 • Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun;
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunu (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihaleler;
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun;
 • Enerji Verimliliği Kanunu;
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun;
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
 • İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davalar ve temyiz başvuruları.

 

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak olan iş bölümü kararında yer alan ortak hükümlere ve kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.