Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması veya Esas Sözleşmeden Hüküm Çıkarılması

Bir şirketin esas sözleşmesi o şirketin anayasasıdır[1]. Genel kurul da bu anayasanın değiştirilmesi hususunda devredilemez bir yetkiye sahiptir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 408/2-b). Fesih davasında, mahkeme, şirketin kendine has yapısına ve temel özelliklerine esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle müdahale edemeyeceği gibi haklı sebep teşkil eden sorunu ortadan kaldırabilecek daha hafif bir çözüm varsa daha ağırına […]

Anonim Şirketin Feshine Yol Açacak Haklı Sebep Esas Sözleşme ile Tanımlanabilir Mi?

Esas sözleşme, şirket unvanını, yerleşim yerini, sermayesini, pay adedini, payların türlerini tanıtan; şirketin kurumsal yapısını, pay sahiplerinin şirket ve birbirleri ile ilişkilerini, pay sahiplerinin haklarını ve borçlarını düzenleyen; gelecekteki pay sahiplerini de bağlayan sözleşmedir[1]. Anonim şirket, esas sözleşmenin yazılı olarak yapılması, bu sözleşmenin kurucularca imza edilmesi(veya noterce onaylanmaksızın ticaret sicil müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması[2]), […]