Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Azınlık Pay Sahipleri Arasından Birinin Yönetim Kuruluna Alınması

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususunda devredilemez bir yetkiye sahiptir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 408/2-b). Anonim şirkette her pay sahibi gibi, azınlık pay sahiplerinin de bilgi alma ve inceleme hakları bulunmaktadır(TTK md. 437). Özellikle, azınlık pay sahiplerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme haklarının, çoğunluk tarafından sistematik bir şekilde kısıtlanması hâllerinde, azınlık pay […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Çoğunluğun Gücünü Kötüye Kullanması

I. Kavram Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş şirkettir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 329). Çoğunluk kavramı ile, oyların çoğunluğuna sahip olması dolayısıyla şirket iradesine etki eden pay sahipleri[1]; azınlık kavramıyla ise, esas sermayenin en az onda birini veya halka açık anonim şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri ifade edilmektedir. Anonim şirketlerde payların […]