Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı İndirildi!

Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı İndirildi!

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle, kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

01 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanınca verilen Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.