MİT, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamına Girdi!

MİT, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamına Girdi!

12 Ocak 2023 tarih ve 32071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 30 Haziran 2022 tarih ve 2018/137 E. 2022/86 K. sayılı kararı ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun,

25 Temmuz 2018 tarih ve 7145 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen 30. maddesininMİT, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır” şeklindeki 5. fıkrasının Anayasanın 13, 20 ve 74. maddelerine aykırı olduğuna ve oy çokluğuyla iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, kararında, Millî İstihbarat Teşkilatının istihbarat niteliğinde olmayan ya da bu kapsamda olsa dahi kişilerin çalışma hayatı ile meslek onuru gibi belirli konularda ve yalnızca işlem tesis eden kurumdan talep edilebilmek üzere bilgi ve belgelere erişimini sağlayan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından çıkarılmak suretiyle MİT bünyesindeki bilgilere kategorik olarak yasaklama getirilmesinin, kişilerin Anayasada güvence altına alınan bilgi edinme hakkını kullanma imkânını tamamen ortadan kaldırdığını; böylelikle bilgi edinme ve kişisel verilerin korunması hakkına getirilen sınırlamada kişilerin söz konusu haklardan kaynaklanan yarar ile kamusal yarar arasındaki dengenin kişiler aleyhine bozulduğunu belirtmiştir. Ayrıca kararda, MİT’in 4982 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmasının; millî güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tesis edilmesi ile korunması amaçlarına ulaşma bakımından bilgi edinme ve kişisel verilerin korunması hakkına getirilen sınırlamanın zorunlu toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik olmadığı ve meşru amaç yönünden ölçülü olmadığı vurgulanmıştır.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.