Karar Duruşmasından Sonra Dosyaya Vekâletname Sunulması Karşı Vekâlet Ücretine Hak Kazandırmaz!

Karar Duruşmasından Sonra Dosyaya Vekâletname Sunulması Karşı Vekâlet Ücretine Hak Kazandırmaz!

15 Kasım 2019 tarih ve 30949 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 11 Aralık 2018 tarih ve 2018/15931 E. 2018/26858 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada davalı kendini vekille temsil ettirmemiş olmasına rağmen, karar duruşmasından sonra davalı vekili tarafından dosyaya vekâletname sunulmuş ve gerekçeli kararda davalı lehine karşı vekâlet ücretine hükmedilmiştir. Verilen karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma başvurusu yapılmıştır.

Özel Daire, yargılama bitirildikten sonra dosyaya vekâletname sunulduğunu, ancak ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada davalı vekilinin hiçbir duruşmaya katılmadığını, dosyaya cevap dilekçesi sunmadığını, savunmada bulunmadığını ve delil bildirmediğini ifade ederek, gerekçeli kararda davalı lehine karşı vekâlet ücretine hükmedilmesi yönündeki kararı kanun yararına ve sonucuna etkili olmamak üzere bozmuştur.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.