HMK Hakem Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

HMK Hakem Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

02 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 440/3 hükmüne dayanılarak yayımlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanuna göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hâllerinde hakem ya da hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır. Bununla birlikte, aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hâlleri ek ücreti gerektirmez.

Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin HMK md. 435/1-b, c, ç, d ve e bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi hâlinde, aşağıda bulunan ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

Anlaşmazlığın davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi hâlinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına; süre verilmesinden sonra sona ermesi durumunda ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi hâlinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. Kısmi kararın, nihai karar olarak verilmesi durumunda ise ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir. Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır. Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret de başkana ödenecek miktar gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır:

02 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.