Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Yayımlandı!

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Yayımlandı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete(4. Mükerrer)’de Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı ceza muhakemesinde seri muhakeme usulünün uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek olup, Yönetmelik kapsamında seri muhakeme usulünün uygulama alanı, usule ilişkin düzenlemeler, usulün teklifi, yaptırımları belirleme usulü, Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen talepnamede yer alacak hususlar, mahkemece talepnamenin değerlendirilmesi, talep üzerine verilecek kararlar ile bu kararlara ilişkin itiraz usulü ve uygulamaya dair diğer hususlar belirlenmiştir.

Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanacak suçlar aşağıda belirtilmektedir:

– Hakkı olmayan yere tecavüz (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 154/2-3),

– Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK md. 170),

– Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK md. 179/2-3),

– Gürültüye neden olma (TCK md. 183),

– Parada sahtecilik (TCK md. 197/2-3),

– Mühür bozma (TCK md. 203),

– Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK md. 206),

– Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK md. 228/1),

– Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK md. 268) suçları ile

– 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun md. 13/1-3-5 ile md. 15/1-2-3,

– 6831 sayılı Orman Kanunu md. 93/1,

– 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun md. 2 ve

– 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ek md. 2/1-(1)’de düzenlenen suçlar.

Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; yaş küçüklüğü(TCK md. 31), akıl hastalığı(TCK md. 32) veya sağır ve dilsizlik(TCK md. 33) hâllerinde seri muhakeme usulü uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun geçici 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca seri muhakeme usulünün 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu tarih itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda ise seri muhakeme usulü uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine buradan, eklerine ise buradan ulaşabilirsiniz.