Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Düzenlendi!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Düzenlendi!

27 Ocak 2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2010/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a- Çek bedeli 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirası veya üzerinde ise 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirasını,

b- Çek bedeli 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a- Çek bedeli 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b- Çek bedeli 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 9.270(dokuz bin iki yüz yetmiş) Türk Lirasını ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

Ayrıca anılan Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması hâlinde her çek yaprağı için 8.650(sekiz bin altı yüz elli) Türk Lirasına kadar; kısmen karşılığının bulunması hâlinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 8.650(sekiz bin altı yüz elli) Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

31 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.