AYM Temyiz Talebinin Değerlendirilmemesinin Karar Hakkının İhlali Olduğuna Hükmetti!

AYM Temyiz Talebinin Değerlendirilmemesinin Karar Hakkının İhlali Olduğuna Hükmetti!

11 Aralık 2019 tarih ve 30975 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 07 Kasım 2019 tarih ve 2016/7824 başvuru numaralı Mahmut Çelebi başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, başvurucu, ilk derece mahkemesinin davasını kabul etmesine rağmen kanunen yargılama giderleri arasında sayılan ve hüküm altına alınması zorunlu olan vekâlet ücreti hakkında herhangi bir karar vermediğini, karara ilişkin temyiz talebinin ise Yargıtay tarafından incelenmediğini ileri sürerek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. Başvurucunun ihlal iddiaları Anayasa Mahkemesi tarafından adil yargılanma hakkının güvencelerinden biri olan karar hakkı kapsamında incelenmiştir.

Yüksek Mahkeme, kararında, başvurucunun lehine vekâlet ücreti hükmedilmesi konusunda ilk derece mahkemesinin olumlu ya da olumsuz bir karar vermediğini, bu nedenle başvurucu tarafından temyiz başvurusu yapıldığını, ancak temyiz başvurusunu esas yönünden incelemeyen Yargıtay Dairesinin söz konusu talebi usul yönünden reddettiğine dair bir gerekçe de sunmadığını belirtmiştir.

Sonuç olarak başvurucunun temyiz başvurusu yaptığı konu hakkında bir karar verilmediği ve başvurunun bir sonuca bağlanmadığına kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında karar hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Yargıtay 17. Hukuk Dairesine iletilmesi için Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.