Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

03 Eylül 2022 tarih ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

Bu Tarife; mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri ile birlikte uygulanacaktır.

Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmaması veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması hâlinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemeyecektir. Bu Tarife, Avukatlık Kanunu md. 164/4 doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınacak olup diğer hususlar anılan Kanunda yer alan hükümlere tabidir.

03 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan, ekine ise buradan ulaşabilirsiniz.