Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Hakem Önünde Görülebilir Mi?

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Hakem Önünde Görülebilir Mi?

Taraf iradelerine tabi olmayan hususlar hakem önünde görülemez(6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 408). Tarafların üzerinde sulh olamayacakları ve/veya kamu düzenine ilişkin uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Anonim şirketin haklı sebeple feshi davası, konusu itibarıyla tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir husus olmaması, kesin yetki kuralı içermesi, sonunda verilecek kararın herkesi etkileyecek olması ve anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kural olarak emredici olması nedenleriyle kamu düzenine ilişkindir. Anılan sebeplerden ötürü, fesih davası, hakem önünde görülemez[1]. Aynı görüşte olan Yargıtay 11. HD, 09.04.2014 tarih ve 2014/141 E. 2014/6951 K. sayılı kararında, tahkimin yalnız tarafların arzularına tabi olan, bir diğer söyleyişle, davacı ile davalının mahkeme kararına gerek olmaksızın aralarında anlaşarak sonuçlandırabilecekleri uyuşmazlıklar için geçerli olduğunu; anonim şirketin feshine ilişkin uyuşmazlığın ortaklar arasında yapılacak anlaşma ile sonuçlandırılmasının mümkün olmadığını ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesini yetkilendiren hükümlerin de tahkim ile bağdaşmadığını belirtmiştir[2].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] Poroy, R. / Tekinalp, Ü. / Çamoğlu, E.: Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul 2017, s. 340; Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, C. III, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2018, s. 2423-2424; Şahin, A.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2013, s. 372-373; Erdem, N.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 2019, s. 189; Hanağası, E.: “Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasının Medenî Usûl Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Batider, C. XXXII, S. 1, s. 230 vd. Limited şirketin haklı sebeple fesih davasının hakem önünde görülebileceği görüşü için bkz. Yıldırım, A. H.: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, Bursa 2013, s. 428-429.

[2] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2014, İstanbul 2018, s. 315-316.