2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

09 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmî Gazete’de 2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi md. 41 hükümlerine dayanılarak hazırlanan işbu Tarifenin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağlar ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. Bununla birlikte, uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine göre, uzlaştırmacıya;

1. Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 145 ila 218 TL,

2. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436 ila 582 TL,

b- 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582 ila 727 TL,

c- 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727 ila 872 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 872 ila 1018 TL,

3. Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218 ila 290 TL,

b- 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290 ila 363 TL,

c- 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363 ila 436 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 436 ila 508 TL arasında belirlenecek bir meblağ ödenecektir.

09 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.