Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulundan Islaha İlişkin Önemli Karar!

27 Eylül 2019 tarih ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24 Mayıs 2019 tarih ve 2017/8 E. 2019/3 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. İçtihatları birleştirme konusunda yapılan başvuru ile ıslahta faiz istenmemişse, faize karar verilip verilemeyeceği hakkında Yargıtay daireleri arasında bulunan görüş ayrılığı ve farklı uygulamaların Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemenin Alternatif Çözüme Re’sen Hükmetme Yetkisi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 26’da “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Bir diğer söyleyişle, hâkim, kural olarak tarafların talepleriyle bağlıdır. Ancak anonim şirketin haklı sebeple feshi davası, bu durumun istisnasını öngörmüş ve hâkime olağanüstü bir […]