2021 Yılı İçin Adli ve İdari Yargıda Uygulanacak Parasal Sınırlar Değişti!

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ek madde 1 uyarınca, anılan Kanunun 200, 201, 341, 362 ve 369. maddelerindeki parasal sınırların, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı(%9,11) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan güncel miktarı -önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak- aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ek madde 1 uyarınca, […]

Adli ve İdari Yargıda Uygulanacak Parasal Sınırlar Değişti!

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ek madde 1 uyarınca, anılan Kanunun 200, 201, 341, 362 ve 369. maddelerindeki parasal sınırların, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı(%22,58) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan güncel miktarı -önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak- aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ek madde 1 uyarınca, […]

Tecil Edilen Kamu Alacaklarına Uygulanan Yıllık Faiz Oranı İndirildi!

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği(Seri: C Sıra No: 5) ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden yıllık %19 olarak uygulanan tecil faizi oranının indirilerek yıllık %15 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, Tebliğin yayımı tarihinden […]