İhale ve Satış İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Mülkiyet Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verildi!

21 Şubat 2020 tarih ve 31046 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 12 Aralık 2019 tarih ve 2016/11026 başvuru numaralı Erol Aksoy (2) başvurusuna ilişkin genel kurul kararı yayımlanmıştır. Karara konu olayda, başvurucu, hâkim ortağı olduğu İktisat Bankası A.Ş.(kısaca “Banka” olarak anılacaktır)’ye el konulması sürecinde kendisine ait medya grubunun satışına ilişkin ihalenin ve bu ihalenin dayanağı olan […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Terditli Dava Olarak Açılabilir Mi?

Terditli dava, davacının aynı davalıya karşı aralarında hukukî ya da ekonomik bağlantı bulunan birden fazla talebini, bu talepler arasında aslilik-ferilik ilişkisi kurarak aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi sonucunda ortaya çıkar(6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 111/1). Bununla birlikte mahkeme, davacının asli talebini reddetmedikçe, diğer talebini değerlendiremez(HMK md. 111/2). O hâlde, terditli davada, davacının taleplerini bir […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Davalı Kimdir?

Fesih davası, azınlık tarafından anonim şirketin kendisine, bir diğer söyleyişle, şirket tüzel kişiliğine karşı açılır[1]. Dolayısıyla, haklı sebebin meydana gelmesine sebebiyet veren bizzat çoğunluk pay sahipleri dahi olsa bu davada onlara karşı husumet yöneltilemez[2]. O hâlde, davada husumet, yalnızca çoğunluk pay sahiplerine yöneltildiyse davanın usulden reddedilmesi; hem çoğunluğa hem şirket tüzel kişiliğine yöneltildiyse, yalnızca şirkete […]