Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması ile Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Fesih davasında mahkemenin çıkarılmaya hükmetmesi durumunda, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi sonucu gündeme gelecektir. O hâlde, bu durum bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 379’da düzenlenen şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin sınırların uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekir. Anılan maddede, “Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshine İlişkin Yasal Düzenleme

Adalet Bakanlığınca 1999 yılında oluşturulan ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in başkanlığında toplanan bir komisyona yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlama görevi verildi. Bu komisyon tarafından ortaya çıkarılan ve üzerinde çalışmalar yapılarak son şekli verilen Tasarı, TBMM Genel Kurulunda 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek kanunlaştırıldı ve 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi[1]. Ancak TTK yürürlüğe […]