Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı!

Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı!

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmî Gazete(1. Mükerrer)’de Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No.: 86) yayımlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarına dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Yayımlanan Tebliğ ile 2020 yılında uygulanan maktu harçlar(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), -2020 yılı için %9,11- yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan, ekinde yer alan tarifelere ise buradan ulaşabilirsiniz.