Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırıldı!

Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırıldı!

27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı Resmî Gazete(2. Mükerrer)’de Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 84) yayımlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarına dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Yayımlanan Tebliğ ile, 2019 yılında uygulanan maktu harçlar(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), -2019 yılı için %22,58-yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan, ekinde yer alan tarifelere ise buradan ulaşabilirsiniz.