HMK Gider Avansı Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

HMK Gider Avansı Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı!

02 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayımlanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 120/1 hükmüne dayanılarak yayımlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gider avansı; her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsar. Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Tarifeye göre davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 130,00 TL toplamını avans olarak öder.

Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve iş yerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Ayrıca geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı, verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

02 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.