AYM Sosyal Medyada Kullanılan İfadeler Nedeniyle Mahkûmiyet Kararı Verilmesinin İfade Özgürlüğünün İhlali Olduğuna Karar Verdi!

AYM Sosyal Medyada Kullanılan İfadeler Nedeniyle Mahkûmiyet Kararı Verilmesinin İfade Özgürlüğünün İhlali Olduğuna Karar Verdi!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 19 Kasım 2019 tarih ve 2016/5583 başvuru numaralı Savaş Kılıç başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, başvurucu, yargılamanın yetkili mahkeme tarafından yapılmadığını, bu şekilde eşitlik ve tabii hâkim ilkesinin ihlal edildiğini; toplanmasını talep ettiği delillerin Mahkemece toplanmadığını, hükmedilen adli para cezasının kesinlik sınırı altında kalması nedeniyle temyiz hakkının elinden alındığını, bu sebeple savunma ve hakkaniyete uygun yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Ayrıca başvurucu, sosyal medyada kullanılan ifadelerin hakaret suçunu oluşturmadığını, söz konusu ifadeye kullanıcısı tarafından amaçlanan anlamın ötesinde bir anlam verildiğini, yapılan paylaşımın değer yargısı içerdiğini ve verilen cezanın ölçülü olmadığını belirterek ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmiştir. Başvuru, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası yönüyle değerlendirilmiştir.

Yüksek Mahkeme, kararında, ceza yargılamasına konu ifadelerin toplumsal nezaket kurallarını aştığını, yöneltildiği kişiye ve okuyucuya rahatsızlık verdiğini, bununla birlikte düşünce ve bilginin sunuluş şekli ile üslubunun da içerik gibi ifade özgürlüğünün korumasında olduğunu, somut olayda başvurucunun paylaşımının kabul edilebilir eleştiri sınırları içinde kaldığını belirtmiştir.

Sonuç olarak başvurucunun ifade özgürlüğü ile müştekinin itibarını koruma hak ve menfaati arasında derece mahkemesi tarafından adil bir denge kurulmasına çalışılmadığına ve başvurucunun cezalandırılmasının demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği yönünde ilgili ve yeterli şekilde gerekçelendirilmediğine kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.