2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete(7. Mükerrer)’de 2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi md. 41 hükümlerine dayanılarak hazırlanan işbu Tarifenin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağlar ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. Bununla birlikte, uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine göre, uzlaştırmacıya;

1. Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 200 ila 300 TL,

2. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601 ila 803 TL,

b- 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803 ila 1.003 TL,

c- 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.003 ila 1.203 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1.203 ila 1.404 TL,

3. Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300 ila 400 TL,

b- 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400 ila 500 TL,

c- 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500 ila 601 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601 ila 700 TL arasında belirlenecek bir meblağ ödenecektir.

31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.