2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete(5. Mükerrer)’de 2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 253 ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi md. 41 hükümlerine dayanılarak hazırlanan işbu Tarifenin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağlar ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir. Bununla birlikte, uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine göre, uzlaştırmacıya;

1. Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 160 ila 240 TL,

2. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481 ila 642 TL,

b- 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642 ila 802 TL,

c- 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802 ila 962 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962 ila 1.123 TL,

3. Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

a- 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240 ila 320 TL,

b- 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320 ila 400 TL,

c- 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400 ila 481 TL,

d- 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481 ila 560 TL arasında belirlenecek bir meblağ ödenecektir.

31 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.