2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı!

26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu md. 6/2-ğ ile Bilirkişilik Yönetmeliği md. 57/2’ye dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun ile Yönetmelik gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir. Bahsi geçen Tarife, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretleri kapsamaktadır.

Tarifede yer alan ve uyuşmazlığın görüldüğü yargı yerine göre takdir edilmesi gereken bilirkişi ücretleri şu şekildedir:

 1. İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 240,00 TL,

 2. Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 240,00 TL,

 3. İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 240,00 TL,

 4. Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 400,00 TL,

 5. Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 320,00 TL,

 6. Asliye ticaret ile fikrî ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 485,00 TL,

 7. İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 400,00 TL,

 8. Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için: 240,00 TL,

 9. Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 240,00 TL,

10. Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 400,00 TL,

11. Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 485,00 TL,

12. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 510,00 TL ve

13. Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 640,00 TL.

Ayrıca bilirkişi incelemesi için görevlendirme yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun şekilde, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

1. Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

2. Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

3. Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

4. İnceleme için geçirilen süre ve

5. İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi hâlinde keşifte geçirilen süre.

Tüm bunlarla birlikte görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi hâlinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini azaltabilir.

01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.