Yargıtaydan Anonim Şirket Yönetim Kurulundan Ayrılan Üyenin Karşılıksız Çekle İlgili Cezai Sorumluluğuna İlişkin Önemli Bir Karar!

Yargıtaydan Anonim Şirket Yönetim Kurulundan Ayrılan Üyenin Karşılıksız Çekle İlgili Cezai Sorumluluğuna İlişkin Önemli Bir Karar!

20 Aralık 2019 tarih ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 03 Aralık 2019 tarih ve 2019/33988 E. 2019/14958 K. sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, anonim şirket adına düzenlenmiş çekin bankaya ibraz tarihinde çek hesabının bulunduğu bankada çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü olan yönetim kurulu üyesinin SGK kayıtlarına göre fiilen işten ayrılmış ve sigorta çıkışının yapılmış olması veya şirket defter ile kayıtlarına göre yönetim kurulu üyeliğinin sona ermiş olmasına rağmen, bu durumun tescil ve ilan edilmemiş olması hâlinde; suç tarihinde ticaret sicilinde hâlâ üçüncü kişilere karşı anonim şirketin yöneticisi olarak görünen kişinin 5941 sayılı Çek Kanunu md. 5/1’de düzenlenen çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu nedeniyle cezai sorumluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda bölge adliye mahkemeleri arasında çıkan uyuşmazlığın Yargıtay tarafından giderilmesi talep edilmiştir.

Yargıtay, kararında, herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona eren ve bu nedenle çekin karşılığını bankada bulundurma yetkisi usulüne uygun şekilde son bulan fakat yönetim kurulundan ayrıldığı şirket yönetimi tarafından tescil ve ilan edilmeyen yönetim kurulu üyesinin, ayrıldıktan sonra karşılıksızdır işlemine tabi olan bir şirket çeki ile ilgili -kural olarak- cezai sorumluluğuna gidilemeyeceğini belirtmiştir.

Ancak bu yönetim kurulu üyesinin, ayrıldığı anonim şirket yararına olmak üzere piyasada kendisi, ayrıldığı anonim şirket veya ayrıldığı şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına; çek düzenlemeye, bu kişiler adına düzenlenen çeki ele geçirerek şirketin alacaklılarına şirket menfaatine teslim etmeye ya da şirket adına hâlâ yönetici gibi davranarak bu çeklerle şirket yararına mal veya hizmet alımına devam etmesi durumunda, bu kişinin anonim şirketle fiili bağlantısını sona erdirmiş olmayacağını kabul eden Yargıtay, bahsi geçen kişinin çekin karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olacağına ve anonim şirketin diğer yöneticileriyle birlikte cezai sorumluluğunun devam edeceğine karar vermiştir.

Yargıtay kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.