Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulundan Nafaka Kararı!

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulundan Nafaka Kararı!

26 Eylül 2019 tarih ve 30900 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 22 Mart 2019 tarih ve 2017/7 E. 2019/2 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin, ödeme belgelerinde nafakaya ilişkin açıklama olmasa dahi nafaka borcundan mahsubunun hakkaniyete uygun olması nedeniyle, borçlunun borcundan mahsup edilip edilmemesi ile ilgili Yargıtay 3. ve Yargıtay 12. Hukuk Dairelerinin kararları arasında bulunan görüş ayrılığının Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca giderilmesi talep edilmiştir.

İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu ise, genel mahkemeler ile icra mahkemeleri arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve uygulanan kanun maddelerinin farklı olması; icra mahkemelerinin dar yetkili olması ile kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemesi; Yargıtay 3. ve 12. Hukuk Dairelerinin temyizen inceleme konusu yaptığı işlerin aynı nitelikte bulunmaması gerekçeleriyle bahsi geçen konuda içtihadın birleştirilmesine yer olmadığı sonucuna varmıştır.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.