Vergi Borcunun Limited Şirket Ortağından Tahsili İçin Kanuni Temsilcinin Takibi Gerekli Değildir!

Vergi Borcunun Limited Şirket Ortağından Tahsili İçin Kanuni Temsilcinin Takibi Gerekli Değildir!

20 Haziran 2019 tarih ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 11 Aralık 2018 tarih ve 2013/1 E. 2018/1 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, limited şirketlere ait vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, şirket kanuni temsilcisinden tahsili yoluna gidilmeden şirket ortaklarının takip edilip edilemeyeceği konusunda Danıştay Dairelerince verilen farklı kararlar nedeniyle içtihatların birleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kurul, yapılan inceleme sonucunda, limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığını belirterek, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde şirket ortağının takip edilebilmesi için öncelikle kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığına karar vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.