Sağlık Raporu Nedeniyle Derhâl Fesihte Savunma Alınması Gerekmez!

Sağlık Raporu Nedeniyle Derhâl Fesihte Savunma Alınması Gerekmez!

09 Mayıs 2018 tarih ve 30769 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19 Ekim 2018 tarih ve 2017/9 E. 2018/10 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhâl feshedebilmesi için işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşmasının yeterli olduğu ve dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu md. 25/I-b uyarınca alınan sağlık raporları nedeniyle işverence yapılacak derhâl fesihlerde işçiden savunma alınması gerekmediği ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.