Maktu Harçlar Artırıldı!

Maktu Harçlar Artırıldı!

21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No.: 89) yayımlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarına dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Yayımlanan Tebliğ ile 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), -2021 yılı için %36,20- yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan, ekinde yer alan tarifelere ise buradan ulaşabilirsiniz.