Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı!

22 Haziran 2022 tarih ve 31874 sayılı Resmî Gazete’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 16/2’ye dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik uyarınca adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, Avukatlık Kanununda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar.

Yayımlanan Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte yer alan geçici md. 1 uyarınca, kamuda görev yapan ve aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri hâlinde stajlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlar.

22 Haziran 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.