İşe Başlatmama Tazminatı Somut Olayın Özelliklerine Göre Takdir Edilir!

İşe Başlatmama Tazminatı Somut Olayın Özelliklerine Göre Takdir Edilir!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 13 Nisan 2018 tarih ve 2017/3 E. 2018/3 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, fesih ve işe başlatmama sebeplerinin değişkenlik arz edebileceği, işe başlatmama tazminatı(iş güvencesi tazminatı) miktarının somut olayın özelliklerine göre takdir edilmesi gerektiği, kanun koyucunun hâkimin takdir yetkisine göre karar vermesini emrettiği hâllerde bağlayıcı olan içtihadı birleştirme kararı ile bir sınırlandırma yapılmasının hukuka uygun olmayacağı ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.