Hükümlünün Avukatına Göndermek İstediği Postanın Engellenmesi Hak İhlalidir!

Hükümlünün Avukatına Göndermek İstediği Postanın Engellenmesi Hak İhlalidir!

03 Ocak 2020 tarih ve 30997 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 19 Kasım 2019 tarih ve 2015/18467 başvuru numaralı Candaş Kat başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması için avukatına posta yoluyla gönderilmek üzere hazırladığı belgeleri ceza infaz kurumu idaresine teslim ettiğini, İdare tarafından savunma amacıyla avukata gönderilen mektubun denetime tabi olmadığının belirtildiğini, bu sebeple belgelerin İnfaz Hâkimliğine gönderildiğini, İnfaz Hâkimliğinin ise keyfi bir gerekçeyle belgelerin gönderilmesini engellediğini iddia ederek hak arama hürriyeti ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Adalet Bakanlığının görüşünde, idare ile derece mahkemeleri tarafından yapılan başvuru konusu müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve müdahalenin orantılı olduğuna ilişkin yeterli gerekçe gösterildiği belirtilmiştir. Başvurucunun iddiaları bireysel başvuru hakkı kapsamında incelenmiştir.

Yüksek Mahkeme, kararında, bireysel başvuru için hazırlandığı kabul edilen belgelerle ilgili inceleme yapan İnfaz Hâkimliğinin postanın gönderilmemesine ilişkin kararında “siyasi örgüt propagandası” şeklindeki muğlak gerekçesinin, ilgili belgelerin neden sakıncalı olduğunu ortaya koymaktan uzak olduğunu; Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuruyla ilgili olduğu belirtilen dilekçeler ile daha önceden sakıncalı bulunan diğer belgeler arasında hiçbir ayrım yapılmadığını, ayrıca başvurucu tarafından hazırlanan belgelerin bireysel başvuruyla ilgili olup olmadığına dair incelemenin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan, kararda, bireysel başvurunun vekil aracılığıyla yapılmasının zorunlu olmadığı, bununla birlikte başvurucunun avukat yardımından yararlanmasının bu hakkın etkili biçimde kullanılabilmesi açısından oldukça önemli olduğu; somut olayda ise İnfaz Hâkimliğinin ceza infaz kurumunda bulunan başvurucudan avukat yardımından yararlanmaksızın bireysel başvuruda bulunmasını beklemesinin haklı bir sebebi olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak başvurucunun Anayasa Mahkemesine yapacağı bireysel başvuruya ilişkin avukatına göndermek istediği belgelerin gönderilmemesine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğuna kanaat getiren Yüksek Mahkeme, Anayasanın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya net 3.000 TL manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.