Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı!

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı!

01 Ekim 2019 tarih ve 30905 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayımlanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 120 hükmüne dayanılarak yayımlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gider avansı; her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Dava açılırken davacı;

1. Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

2. Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

3. Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 100 TL ulaşım gideri,

4. Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

5. Diğer iş ve işlemler için 70 TL toplamını avans olarak öder.

Gider avansının kullanılmayan kısmı ise hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Ayrıca geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

01 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.