Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi!

25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a- Çek bedeli 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirası veya üzerinde ise 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasını,

b- Çek bedeli 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a- Çek bedeli 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b- Çek bedeli 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.670(iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasını ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

29 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.