Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değiştirildi!

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değiştirildi!

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2010/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, muhatap bankanın, keşideci dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

1. Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde;

a- Çek bedeli 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirası veya üzerinde ise 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirasını,

b- Çek bedeli 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2. Karşılığının kısmen bulunması hâlinde ise;

a- Çek bedeli 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b- Çek bedeli 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3.600(üç bin altı yüz) Türk Lirasını ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir.

28 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.